کوروش کریمی

24 نوشته ها2 نظرات
https://kkarimi.ir/
یک فیزیک‌‌خوانده که دوست دارد درباره فیزیک بنویسد. روایت شخصی ام از فیزیک را در اینجا نگارش می‌کنم.

برترین نویسندگان

0 نوشته ها0 نظرات
10 نوشته ها0 نظرات
24 نوشته ها2 نظرات

بیشتر خوانده شده