درباره سایت هگزیست
درباره سایت هگزیست

فرهنگ نامه فیزیک

فرهنگ نامه فیزیک یا فرهنگ فیزیک شامل مقالاتی است که به تعریف، توضیح و گاها تفسیر عمومی و تخصصی اصطلاحات و عبارات این حوزه گسترده از علم می‌پردازد. در این مقالات ما سعی می‌کنیم به دایره‌معارفی از فیزیک به زبان فارسی دست پیدا کنیم. عباراتی که در این فرهنگ نامه علمی تعریف می‌شوند گاها عبارت‌های بسیار عمومی هستند و مربوط به جنبه‌هایی از فیزیک می‌شوند که برای مردم عادی هم مفهوم دارند. در عین حال برخی تخصصی و متوجه دانشجویان فیزیک می‌باشند.